VIDEO Z ATOS Arény

Sledovali jste on-line přenos z ATOS arény ?


 

ZS - OPATŘENÍ COVID-19

  

 
 

Týden hokeje 2020

 

Těšíme se na spolupráci také v sezóně 2020-2021

HC Ledeč pomáhají tito drobní živnostníci

 
 

Organizační opatření v ATOS aréně při utkáních hokejových utkáních

Opatření pro organizování sportovní činnosti v rámci ledního hokeje po dobu pandemie onemocnění covid-19 žádáme o dodržování  následujících opatření: 

 1. Vstupovat do vnitřních prostor ATOS arény, mohou pouze osoby, které nevykazují, žádné příznaky onemocnění COVID-19 (viz ZDE ) a které vědomě nepřišli do kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
 2. Vstup fanoušků  bude samostatným odděleným vchodem přímo na tribunu z ulice - Nádražní - schodiště za novou přístavbou ZS. 
 3. Fanoušci mají za povinnost ve vnitřních prostorách ATOS arény používat roušku.
 4. Fanoušci se v prostoru ZS mohou pohybovat pouze v pořadateli vymezeném prostoru - tribuna, schodiště směrem do provozní chodby se sociálním zařízením
 5. Hráči obou mužstev vstupují do prostor ATOS arény odděleně, a to služebním vchodem z parkoviště. 
 6. Rozhodčí vstupují do prostoru ATOS areny samostatným vchodem pro rozhodčí.
 7. Pozdrav podáním rukou mezi hlavními a čárovými rozhodčími vzájemně, mezi pomocnými rozhodčími vzájemně, těchto skupin mezi sebou a s dalšími skupinami (hráči, funkcionáři týmů, média apod.) se nepovoluje 
 8. Rozhodčím na ledě se nepovoluje v průběhu utkání pohyb mimo prostor hřiště a kabinu rozhodčích. Pokud se rozhodčí pohybují v místě utkání mimo šatnu a hřiště, musí mít s výjimkou cesty na led a z ledu nasazenu ochranu nosu a úst. V okamžiku vystoupení z auta nebo pěšího příchodu k zimnímu stadionu rozhodčí musí mít již nasazenou ochranu nosu a úst, a to až do doby příchodu do šatny.  Obdobně postupuje po utkání. Stejně rozhodčí postupuje, pokud se výjimečně pohybuje mimo vymezené prostory
 9. Pomocní rozhodčí jsou př i utkání povinni nosit ochranu nosu a úst a jednorázové rukavice (hlasatel v průběhu třetin posune roušku do „pohotovostní“ polohy). Pomocní rozhodčí používají ochranu nosu a úst i v době pobytu v šatně. Do šatny hlavních a čárových rozhodčích může vstoupit z pomocných rozhodčích pouze zapisovatel, aby předal vytištěný hotový zápis o utkání, doklady týmů a nezbytné informace a po utkání uzavřel zápis podle níže uvedených pokynů. 
 10. Pomocným rozhodčím se nepovoluje v průběhu utkání pohyb mimo box rozhodčích, kabinu pomocných rozhodčích a určené WC, stejně tak není dovolen přechod přes led po skončení třetiny nebo utkání. Pro pohyb mezi boxem a kabinou pomocných rozhodčích volí takovou trasu a čas, aby se nepotkali s hráči a minimalizovali kontakt s dalšími osobami
 11. Rozcvičení mimo led domácích hráčů, hostujících hráčů a rozhodčích musí probíhat tak, aby od sebe byly tyto jednotlivé skupiny osob zcela izolovány. Z tohoto důvodu rozcvičení rozhodčích probíhá pouze v šatně rozhodčích
 12. Pozdrav rozhodčích a kapitánů před utkáním se neděje podáním rukou, ale pouze slovně.
 13. Rozhodčí mají za povinnost eliminovat svůj kontakt s hráči a trenéry, nebo mezi hráči samotnými na nezbytné minimum, včetně komunikace ve věci gólů, asistencí, trestů a zásahů do šarvátek. Komunikaci s hráči a přivolání hráčů k verbální komunikaci využívají jen ve zvlášť indikovaných případech. V případě rozhodnutí o využití komunikace udržují již dříve specifikovanou vzdálenost. S ohledem na výše uvedené postupují rozhodčí maximálně obezřetně i př i procesu vhazování. Postupují dle platných Pravidel, ale závěrečnou část, kdy je vzdálenost mezi oběma hráči a rozhodčím snížena, jakkoliv zbytečně neprodlužují. 
 14. Rozhodčí nesbírají z ledu žádné předměty kromě těch, které mají být odstraněny ze hry. Pokud tak rozhodčí musí učinit, je k tomu nutné použít ochranné pomůcky. Zvýšenou obezřetnost uplatní v případě předmětů speciální povahy (chránič zubů, helma ...). K tomu jsou v boxu rozhodčích zajištěny jednorázové rukavice.
 15. V mimořádné situaci, kdy byl na led vhozen jakýkoliv předmět z hlediště přivolají rozhodčí ledaře nebo jinou určenou osobu, která za použití ochranných pomůcek vhozený předmět odstraní. 
 16. Rozhodčí mají za povinnost zamezit vstupu nepovolaných osob (včetně zástupců týmů, organizátorů, moderátorů apod.) na hrací plochu a do prostoru trestných lavic
 17. Po utkání a v průběhu přestávek opouštějí mužstva hrací plochu různou cestou - bude organizováno pořadateli systémem rozdělení kabin. Fanoušci v průběhu odchodu hráčů a rozhodčích nesmějí vstupovat do koridoru, kterým odchází hráči a rozhodčí. Rozhodčí se podílejí na organizaci opuštění hrací plochy hráči, pokud je to zapotřebí. Vždy při tom udržují stanovený odstup od všech účastníků utkání. 
 18. Fanoušci opouští tribunu k tomu určeným vchodem/východem - přímo do ulice nádražní. K odchodu může být využit i druhý východ přímo z tribuny. 
 19. V prostorách vstupu a na sociálních zařízeních budou instalovány dezinfekční prostředky  
 20. Fanoušci jsou povinnni respektovat pokynů rozhodčích a pořadatelské služby.

 

Opatření mohou být pro další utkání a soutěže aktuálně doplněna a rozšířena.